Vážení zákazníci, v případě poptávky většího množství našich produktů se na nás neváhejto obrátit. Rádi Vám vytvoříme individuální nabídlu. Team BioBag CZECH

Problematika bioodpadu a kompostovatelných sáčků BioBag

Využijte způsob snadného
odstranění biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je jakýkoliv odpad podléhající aerobnímu,nebo anaerobnímu rozkladu.Jsou to bioodpady vznikající v průmyslu,zemědělství a domácnostech. Jsou začleněny dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb.-Katalogu odpadů.

Novela zákona o odpadech č.229/2014 Sb. o povinném třídění BRKO a kovů v obcích od 1.1.2015 zavádí mimo jiné povinnost pro obce zajistit v období duben - říjen místa pro oddělené soustřeďování BRKO a dalších složek komunálního odpadu. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je odpad vznikající na území obcí a je zařazen v katalogu odpadů pod číslem 20. Je to zejména odpad z kuchyní a stravoven, ze zahrad a parků a ostatní zeleně (posečená tráva, listí, dřevní hmota) nebo jako odpad z tržnic (ovoce,zelenina).

BRKO tvoří více než 40% z celkového množství komunálního odpadu ukládaného v současné době na skládky. Pokud se bioodpad rozkládá na skládce, vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (zejména metan, kysličník uhličitý). Českou republiku jako člena EU zavazuje směrnice 1999/31/ES omezit skládkování bioodpadu a dle POH ČR se musí do roku 2020 snížit skládkované množství BRKO na 35% celkové produkce v roce 1995. Nejvhodnější způsob odstranění BRKO je jeho kompostování.Tento odpad se za vhodných podmínek (surovinová skladba,přístup vzduchu,vlhkost atd.) a za pomocí bakterií a mikroorganismů rozkládá a vzniká hodnotná zemědělsky využitelná surovina-kompost. Kompostováním biologicky rozložitelného odpadu dochází k výraznému zlepšování životního prostředí, neboť dochází ke snižování emise škodlivých plynů uvolňovaných z existujících skládek.

   V současné době diskutovaná biologická rozložitelnost plastů (BRP) je podstatně širší problematikou související s kompostováním výrobků dodávaných BioBag CZECH. Degradace BRP v přírodních podmínkách je proces,při kterém dochází k rozkladu polymerů pomocí mikroorganismů např.bakterií, hub, řas a plísní.Samotnou biodegradaci,zejména její rychlost,ovlivňuje řada podmínek, které musí být v procesu rozpadu dodrženy.Veškeré výrobky firmy BioBag CZECH jsou po jejich prvotním využití určeny ke kompostování a jen při správném způsobu kompostování platí uváděná doba rozpadu cca 10 - 45 dní. Hlavními podmínkami pro dodržení zaručené doby rozpadu v kompostu jsou následující:

- teplota (nejvýhodnější je 50-60C), kdy se množí termofilní bakterie, které v hlavní míře napomáhají rozkladu BRP, vlhkost (měla by být 50-60%), pH (v rozmezí 6,5-8), obsah kyslíku (vyšší než 6%) a přítomnost fosforu a draslíku.Složení kompostovacího materiálu C : N (uhlík k dusíku) by mělo odpovídat poměru 25-30 : 1.Při těchto podmínkách vzniká velké množství mikroorganismů způsobujících rozklad BRP ve výrobcem garantovaném časovém intervalu. Při aerobní (za přístupu vzduchu) degradaci jsou konečnými produkty kompost, voda a oxid uhličitý. Existuje i anaerobní (bez přístupu vzduchu) degradace,ale při ní vzniká biomasa,voda a metan, který je pro životní prostředí nežádoucí. I běžné organické hmoty mají v přírodě různou dobu rozkladu, např.banánové slupky 2-10 dní, pomerančové slupky 4-6 měsíců, bavlněný textil 1-5 měsíců atd. Doba degradace těchto organických hmot  závisí na podmínkách, do kterých byly odloženy.

   Veškeré výrobky dodávané firmou BioBag CZECH jsou vyrobeny z patentovaného materiálu Mater-Bi vyráběného norskou společností BioBag International a jsou již desítky let dodávány do celého světa.Po náročných certifikačních procesech vyhovují nejen evropské normě EN-13432 ,ale i normám Australian A-54736, japonskému standardu Green-Pla, ASYM 6400 v USA a dalších. Tyto certifikáty nebyly za celou dobu výroby těchto BRP žádnou vědeckou institucí zpochybněny.

  Pro výběr výrobků z BRP (aby byly dodrženy inzerované doby rozkladu) je pro spotřebitele nutné zajistit:

- výrobce dokládajícího certifikát daného výrobku - BioBag International. Mnohé firmy nabízejí výrobky  údajně z BRP, ve kterých jsou pro zlevnění výroby použity různé anorganické plnidla nepodléhající biodegradaci.

odložení použitého výrobku do předem stanoveného prostředí (např.do kompostu) kde jsou dodrženy podmínky pro biodegradaci

doporučení spotřebitelů, kteří tyto výrobky již delší dobu využívají, nebo kompostáren, které biologicky rozložitelný komunální odpad odebírají k dalšímu zpracování.

   Rozložitelnost výrobků dodávaných naší firmou BioBag CZECH můžeme potvrdit i z vlastních ověřovacích testů, včetně vyjádření řady obcí a měst, které uvedené výrobky již mnoho let odebírají. Rovněž firmy provádějící kompostování biologicky rozložitelných odpadů nevznesly žádné reklamace týkající se doby rozkladu produktů vyrobených z materiálu Mater-Bi. Tento příspěvek slouží k objasnění některých článků a polemik o nerozložitelnosti BRP z různých i vědeckých pracovišť,kdy tyto neuvádějí výrobce testovaných výrobků a často nebyly při tomto testování dodrženy podmínky, při kterých je doba rozpadu deklarována 

Výrobky vyrobené z biologicky rozložitelného materiálu Mater-Bi nespadají pod dikci zákona o obalech